Stadgar

Ladda ner och läs stadgar på svenska


Antagna på årsmötet den 24 oktober 2009.
§1 Namn och säte
Sveriges Belarusier är en ideell förening som har sitt säte i Stockholm.

§2 Målsättning
Sveriges Belarusier är en religiöst och politiskt oberoende organisation som arbetar mot följande målsättningar:

A) Förena och agera kontaktplattform för belarusier som är bosatta i Sverige.
B) Försvara den belarusiska etniska minoritetens intressen.
C) Bidra till utvecklingen av kontakter mellan det belarusiska och det svenska folket.
D) Medverka till bevarandet av det belarusiska språket och identiteten.
E) Bedriva pedagogisk verksamhet för att främja kunskapen om belarusisk litteratur, forskning, historia och kultur bland föreningens medlemmar.
F) Främja en hållbar utveckling i Republiken Belarus.
G) Sprida kunskap och väcka opinion om Belarus i Sverige.

§3 Medlemskap
Den som söker medlemskap i föreningen måste uppfylla följande krav:

A) Kunna påvisa en direkt eller indirekt etnisk, medborgerlig eller kulturell tillhörighet till det belarusiska folket, eller vara rekommenderad av minst två existerande medlemmar.
B) Vara solidarisk med föreningens värderingar och målsättningar.
C) Betala den fastställda medlemsavgiften. Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas av årsmötet.

Medlem kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften för det kommande kalenderår samt dessemellan genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda. Alla medlemmar i föreningen har rätt att närvara vid årsmöte/föreningsmöte och har där rätt att yttra sig. Närvarande medlem som har betalat årsavgiften för föregående verksamhetsår har rätt att delta i omröstningar vid årsmöte/föreningsmöte (se vidare § 7).

Årsmöte kan besluta om uteslutande av medlem som motverkar föreningens målsättning eller upprepade gånger bryter mot föreningens stadgar. Frågan om uteslutning kan väckas av styrelse eller enskild medlem. Frågan måste annonseras i samband med kallelsen till årsmöte. Medlemmen i fråga skall beredas tillfälle att yttra sig och äger rätt att få frågan om uteslutning prövad genom omröstning. Om årsmötet beslutar om uteslutning börjar beslutet gälla omgående.

§4 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls senast sista mars varje år. Kallelse till årsmöte måste vara medlemmarna tillhanda senast en månad i förväg. Dagordning för mötet skall vara medlemmarna tillhanda sju dagar före mötet. De gällande språken på årsmötet är belarusiska och svenska.

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så önskar. Styrelsen skall kalla till det extra årsmötet minst en månad i förväg och handlingarna till medlemmarna skall vara dessa tillhanda sju dagar i förväg. Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Årsmöteshandlingar, motioner och förslag från styrelsen skall skickas till medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.

§5 Ärenden vid årsmöte
1. Fråga om årsmötet är behörigen sammankallat
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötessekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av:
a) Ordförande på ett år
b) Kassör på ett år
c) Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 5 st, samt upp till 3 suppleanter.
d) Valberedning
e) Revisor
13. Övriga val
14. Övriga frågor

§6 Föreningsmöte
Minst två gånger om året ska samtliga betalande medlemmar kallas till möte. Möte utlyses efter styrelsens initiativ eller på begäran av minst hälften av medlemmarna. Kallelse till föreningsmöte måste vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar i förväg. Dagordning ska vara medlemmarna tillhanda tre dagar innan mötet. Mötesspråket på alla föreningsmöten är belarusiska och svenska, om inget annat beslutas via en omröstning.

§7 Omröstning
Vid årsmöte har varje närvarande medlem, som har betalat årsavgiften för föregående verksamhetsår, en röst. Röstlängd skall upprättas innan mötets början. Beslut fattas genom öppen eller sluten omröstning.

Sluten omröstning skall ske:
A) vid personval med mer än en kandidat
B) vid ansvarsfrihetsfrågor då votering begärts
C) vid uteslutande av medlem
D) när så begärs
Alla beslut med undantag för dem som finns upptagna under § 7 tredje stycket fattas med enkel majoritet. Personval avgörs genom lottning i händelse av lika röstetal. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

För beslut om stadgeändring (§ 12), uteslutande av medlem (§ 3 fjärde stycket), eller upplösning av föreningen (§ 13) krävs minst två tredjedelar av antalet angivna röster.

§8 Styrelsen
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter, inklusive ordförande och kassör, samt upp till 3 suppleanter. Samtliga ledamöter väljs av årsmötet. Mandattiden för samtliga är ett år. Styrelsen åligger att:
A) kalla till årsmöte/föreningsmöte;
B) förbereda frågor för föreningsmöten och årsmöten;
C) ansvara för föreningens administration och löpande verksamhet;
D) att sammanställa verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering.
Kallelse till styrelsemöte skall vara ledamöter tillhanda minst sex dagar innan möte. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut är giltiga när minst hälften, dock som lägst tre, av närvarande ledamöter biträtt beslutet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Vid delat ordförandeskap äger endast en av ordförandena rösträtt.

§9 Firmateckning
Antingen föreningens ordförande eller kassör har rätt ensam att teckna föreningens firma.

§10 Revision
Föreningens räkenskaper skall föras kalenderårsvis och tillhandahållas revisorn senast den första februari. Revisionen skall vara verkställd före årsmötet.

§11 Valberedning
Valberedningen väljs av årsmötet. Två ledamöter till valberedningen väljs på ett år. Valberedningens uppgift är att förbereda val vid årsmötet.

§12 Ändring av stadgar
Ändringar av stadgar kan göras på två av varandra följande möten varav ett bör vara ett årsmöte.

§13 Regler för upplösning av föreningen med angivande om hur kvarvarande tillgångar skall disponeras
Föreningen kan upplösas genom två på varandra följande möten varav ett bör vara ett årsmöte. Styrelsen beslutar om hur innevarande tillgångar skall disponeras.

Ladda ner och läs stadgar på svenska

Föreningen Sveriges Belarusier

Orgnr: 802449-2129

Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank

BankGiro 725-0616, Swish 1231036730

E-post: info@sverigesbelarusier.se

Vi på Facebook och Twitter

Om du hittar ett stavfel eller ett faktiskt fel, berätta för oss genom att markera den här texten och klicka
Ctrl+Enter.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: